Internetes beruházás-fejlesztési alap


Kapcsolat Search Acquis communautaire: közösségi vívmányok. Az Európai Unió jogszabályainak összessége.

internetes beruházás-fejlesztési alap a bináris opciók élő diagramja jelekkel

Az új belépőknek vállalniuk kell, hogy a csatlakozás pillanatától vagy hosszabb-rövidebb átmeneti idő után átveszik és alkalmazzák ezeket. Addicionalitás elve: Az Európai Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállam strukturális kiadásait, hanem, épp ellenkezőleg, ki kell egészíteniük egymást.

Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóban

Ugyanígy az Alapok és a tagállam együttes támogatásai sem helyettesítheti a Pályázók önerős kiadásait, csak kiegészíthetik azokat. Agrártevékenységek diverzifikációja: kiváló minőségű, adott tájegységre jellemző, piaci réseket betöltő egyedi élelmiszer és nem élelmiszer termékek internetes beruházás-fejlesztési alap léptékű előállításának, feldolgozásának fejlesztése.

Aláírási címpéldány: meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolatát is.

Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a internetes beruházás-fejlesztési alap tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Alkalmazott kutatás: Ld. Az önkormányzati alrendszer további 3 részre válik szét: a helyi és a nemzetiségi önkormányzatokra és az általuk irányított költségvetési szervekre; a jogi személyiségű társulásra, többcélú kistérségi társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre; továbbá a térségi fejlesztési tanácsra és az általa irányított költségvetési szervekre.

A központi alrendszer részeit az állam, a központi költségvetési szerv, továbbá a köztestület és az általa irányított költségvetési szerv alkotja. Az állami rész elkülönített állami pénzalapokból és a internetes beruházás-fejlesztési alap pénzügyi alapjaiból áll, mely utóbbi az egészségbiztosítási alapot és a nyugdíjbiztosítási alapot foglalja magába.

Állami támogatás: A Római Szerződés A fenti kritériumok mindegyikének megfelelő állami támogatások csak kivételes és indokolt esetben  egyeztethető össze a közös piaccal Árbevétel: a támogatási szerződésben megfogalmazottak szerint ezen belül - határon belüli azaz  hazai - határon túli - intra kereskedelemből EU tagországok közötti kereskedelemből eredő - EU tagországokon kívüli kereskedelemből eredő bevétel Audit: a végrehajtástól független tevékenység. Célja, hogy a belső vagy külső ellenőr képes legyen kifejteni független véleményét arról, hogy egy szervezet tevékenységét az előre meghatározott ismérvek alapján végezték-e el.

Azonnali beszedési internetes beruházás-fejlesztési alap közismertebb nevén inkasszó egy olyan közvetlen beszedési mód, amely a partnerével való megegyezés és tőle származó felhatalmazás alapján a GIRO rendszeren keresztül lehetőséget biztosít azonnali beszedés kezdeményezésére üzleti partnereiktől.

internetes beruházás-fejlesztési alap korlátozza a valós lehetőségeket

Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik - külön jogszabály alapján - nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, ill. Belső piac egységes piac : A belső piac olyan belső határok nélküli térséget jelent, amelyen tonna pénzt keresni az interneten megvalósul az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

A közös piacnál magasabb integrációs fokot jelöl, amikor a vámok és mennyiségi korlátozások megszüntetésén túl az egyéb, nem vámjellegű korlátokat is felszámolják.

A fejlesztési tartalék

Beruházás: A Továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligény bevételt, a biztosítást is ; beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Beszámolási kötelezettség: a kedvezményezettnek a fejlesztés előrehaladásáról jelentést kell készítenie a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. CAP: Közös Agrárpolitika KAP Cassis de dijon: Az Európai Bíróság ben tárgyalt esete alapján egy tagországban jogszerűen gyártott és forgalmazott terméket minden korlátozás nélkül lehet egy másik tagállamban forgalomba hozni.

Ezt az elvet nevezik a termelési szabványok kölcsönös elismerésének, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósulhasson a négy szabadság egyike, a termékek szabad áramlásának elve. Információt szolgáltat a cég székhelyéről, telephelyeiről, fióktelepeiről, létesítő okiratáról, a tevékenységéről, a cég jegyzett tőkéjéről, internetes beruházás-fejlesztési alap módjáról, képviseletre jogosultak adatairól, könyvvizsgálók adatairól, jogelőd cégek adatairól, a statisztikai számjelről, adószámról, jogutód cégek adatairól, pénzforgalmi jelzőszámáról, elektronikus elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, tagok adatairól.

Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy ek nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás ok kal történik.

Célkitűzés objective : A pályázónak konzorciumnak a projektjavaslat megvalósításával elérendő alapvető céljai. Célterület: Bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is internetes beruházás-fejlesztési alap.

Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.

internetes beruházás-fejlesztési alap kereskedési stratégiák 60 másodperc

Control: Olyan ellenőrzés, ítéletalkotás, amely előre internetes beruházás-fejlesztési alap és tisztázott általános kritériumok, és szabványok alapján jön létre.

Csőd: Az Ennek internetes beruházás-fejlesztési alap szerint: A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Diverzifiáció: a kockázat csökkentésére internetes beruházás-fejlesztési alap magatartás a portfólió értékpapírok, vállalati üzletágak stb. Célja a kockázat és a veszteség realizálásának minimalizálása, mely sajnos általában a várható hozamok csökkenésével jár együtt.

Fúzió, felvásárlás és szétválás esetén a korábbi vállalkozásnak nyújtott de minimis támogatást figyelembe kell venni! A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény.

E jogcímen azonban nem részesülhetnek támogatásban az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek. Mivel e támogatás nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, és nem torzítja a versenyt, így nem vonatkozik rá az előzetes bejelentési kötelezettség. Domain név: tartománynév vagy domén név. A domén a számítógépek befektessen kockázatmentes internetes projektbe azonosítására szolgáló névtartomány.

Az internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója, ún. IP-címe van. A doménnevek valójában ezen nehezen megjegyezhető IP-címeket teszik könnyen megjegyezhetővé, egyben egyedivé. Az EFOP elsődleges célja, internetes beruházás-fejlesztési alap a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.

Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

internetes beruházás-fejlesztési alap kereset bináris opciókban kezdő számára

Az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által internetes beruházás-fejlesztési alap intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának  kiterjesztése azoknak az országoknak a piacgazdaságával, amelyek nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében tagként részt venni. A közös piac négy szabadsága a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása, melyek megteremtik a tagok közötti szabad versenyt. Egyéb támogatási forrás: Egyéb támogatási forrás a hazai központi- vagy önkormányzati költségvetési szerv beleértve a területfejlesztési tanácsok által nyújtott pénzeszköz Egységes Európai Okmány: Az EK addigi alapszerződéseit nagymértékben továbbfejlesztő okmány, mely internetes beruházás-fejlesztési alap is az EK egyik elsődleges jogforrása.

Az egységes jelző arra utal, hogy az EK és az óta folyó európai politikai együttműködés kereteit egyaránt szabályozza. Egységes programozási dokumentum: Olyan egységes dokumentumot jelent, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá, és amely ugyanazt az információt tartalmazza, mint amely a közösségi támogatási keretben internetes beruházás-fejlesztési alap az operatív programban található Elbírálásból való kizárás: a döntéshozó által adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.

Ellenőrzési hatóság: mind a Pályázótól, mind az Irányító Hatóságtól, mind az Igazoló Hatóságtól független hatósági szerv, melynek célja, hogy a szervezetek hatékonyan és jogszerűen működjenek együtt.

Eljárásrend: a Támogatónak, illetve Megbízottjának a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával   kapcsolatos eljárási cselekményeinek összességét értjük.

Előleg: folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó az előleg iránti kérelmet a pályázati űrlapon külön sorban összegszerűen jelezte, részletesen indokolta, a támogatás ennek figyelembe vételével került jóváhagyásra, és a támogatási szerződés ezt tartalmazza.

Elsődleges beszállító: a gyártó azon beszállítója, amelynek felelőssége a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjed, a gyártási vagy az összeszerelési fázis során alkatrészeket és részegységeket gyárt, szerel össze vagy szállít a gyártó részére; mint ipari partnert gyakran a modell kifutásáig tartó szerződés köti a gyártóhoz; a beszállító szolgáltatást is nyújthat a gyártó részére, különösen logisztikai szolgáltatást, mint például beszállítói központ működtetése Elszámolható költségek: Azon — adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő — kiadások, amelyek a projekt során elszámolhatók.

Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati útmutató tartalmazza. Az elszámolható költségeket felmerülését megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve. Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Eredmény deliverable : olyan műszaki leírás, publikáció, prototípus stb.

Eredményesség: egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. Érték például az emberi egészséget vagy a környezet megóvását segítő eljárás akkor is, ha internetes beruházás-fejlesztési alap vállalkozásoknál nem lehet pénzügyi eredményt kimutatni; részben éppen az ilyen hatások miatt indokolt e témák közpénzből történő támogatása.

Internetes beruházás-fejlesztési alap a pénzért elv 2: Az adófizetők pénzének felhasználása és az állam által előállított közjavak, illetve a közcélok elérése közötti kapcsolat elve. Értékelés: a programok tervezésének és megvalósításának független, kritikus elemzése vagy tanulmányozása. Az értékelés vizsgálhatja a már elért hatást, vagy a kívánt hatás elérése érdekében alkalmazott eljárásokat és módszereket.

Esélyegyenlőség: Egyenlő esély a munkahelyekhez jutáshoz, azonos szintű bérezéssel és szociális kedvezményekkel egy adott társadalmi-gazdasági összefüggésben. Az elv egyenlőtlen elbánást tehet szükségessé a diszkrimináció kompenzációja céljából. Európai Beruházási Alap: Az Európai Beruházási Bank forrásaiból ben létrehozott alap feladata a internetes beruházás-fejlesztési alap gazdasági növekedésének és munkahelyteremtésének támogatása.

A kétmilliárd ECU-s alapnak összesen kb. Európai Fejlesztési Alap: Ebből az ben létrehozott alapból támogatja az EU a fejlődő országokat Loméi Konvenciókmely nem közösségi költségvetésből, hanem a tagállamok közvetlen hozzájárulásaiból működik.

A támogatott célok: termelő és szociális beruházás, műszaki együttműködés, a fejlődő országok külföldi értékesítésének elősegítése, szükség esetén segélyezés. Az alapot ötévente töltik föl. Fejlesztés: olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg.

Fejlesztési költség: a beruházás összes költségen felül tartalmazza a forgóeszköz hitel növekményt, illetve a hitel költségeit is. Felhatalmazói nyilatkozat: a Pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez internetes beruházás-fejlesztési alap olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a támogatási szerződés nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.

Felróhatóság: a Pályázó a szerződés teljesítése során nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Felszámolási eljárás: olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyerjenek.

Felújítás: a hosszabb időszakonként ismétlődő és ezért vagy más ok miatt a tárgyi eszköz bruttó értékéhez mérten számottevő ráfordítást igénylő - a folyamatos működést előmozdító karbantartás, kisjavítás körébe nem tartozó tevékenység. Fenntartható fejlődés: ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.

A téma szoros kapcsolatban látszik állni a gazdasági növekedésnek azon comodo mutató bináris opciókhoz, hogy lehetővé tegye a gazdaság hosszú távú növekedését anélkül, hogy a természeti erőforrások túlhasználatának a hosszú távú fejlődés látná kárát.

Fiatal gazdálkodó: Olyan gazdálkodó, aki első önálló gazdaságát alapítja és már betöltötte a Foglalkoztatott létszám: bináris opciók, ahol kezdőt kell indítani teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes állományi létszáma KSH útmutató alapján Forgóeszköz növekmény: beruházáshoz kapcsolódó, a termelés, szolgáltatás beindításával, növelésével összefüggő egyszeri és egyben tartós forgóeszköz növekmény.

Franchise mesterlicenc tulajdonos mester-franchise vállalkozás : egy teljesen egyedi megállapodás, mely során a franchise rendszer tulajdonosa meghatározott időre és területre vonatkozóan átadja szerződés keretében a jogait szakmai, jogi, pénzügyi internetes beruházás-fejlesztési alap vállalása esetén, mely során a harmadik személy ugyanolyan képzési, ellenőrzési, névhasználati stb. Franchise rendszergazda: A rendszergazda az a rendszert elindító bevétel a bitcoin tőzsdén, amely átadja a franchise átvevőinek a jogot, hogy márkaneve mellett használja az általa kifejlesztett kész üzleti modellt franchise koncepciót.

A kiépült franchise hálózat a rendszergazda, valamint a franchise átvevők üzleti kapcsolatának eredménye. A rendszergazda különféle díjakban részesül márkanevének és üzleti modelljének használatáért. A rendszergazda általában támogatja franchise átvevőinek üzletindítását, a mindennapi, folyamatos üzemeltetést.

Gantt táblázat: olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt internetes beruházás-fejlesztési alap, hónap, hét, internetes beruházás-fejlesztési alap nap tartalmazza. GATT: Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény Gazdálkodási forma kódja: a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja vö.

Gazdaságilag életképes gazdálkodás:  az a vállalkozás, amely igazolja, hogy az előző két év adózás előtti eredményének átlaga nem negatív.

Egy teljes lezárt gazdasági évvel rendelkező pályázó esetén a lezárt gazdasági év adózás előtti eredménye nem negatív. Egy teljes lezárt gazdasági évvel nem rendelkező pályázó kezdő vállalkozó esetén az életképesség elbírálása az üzleti  internetes beruházás-fejlesztési alap mérlegterve és eredményterve alapján történik.

Gazdaságilag életképes üzem: Olyan gazdaságok, amelyek meghaladnak egy minimális ökológiai méretet.

Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. A társasági adóalap korrekciós tételek bemutatását folytatva mostani cikkünkben a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó adóalap-kedvezményt és a fejlesztési tartalékból megvalósult beruház aktiválását követő adóalap elszámolás lépéseit ismertetjük. A tao-bevallás elkészítése után is érdemes ellenőrizni, átgondolni, hogy jól csináltunk-e mindent.

Gazdasági társaság: alatt természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságot értünk. Fajtái: korlátolt felelősségű internetes beruházás-fejlesztési alap, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság. Gazdaságosság: Egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálása a megfelelő minőség biztosítása mellett.

GDP: Valamely országban megtermelt javak és szolgáltatások internetes beruházás-fejlesztési alap más néven az össz- vagy aggregált keresletfüggetlenül attól, hogy a javak előállítója egyébként mely ország illetőségébe tartozik.

Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató internetes beruházás-fejlesztési alap a fókuszált fejlesztése.

H A Horizont az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikája év között. A program közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A Horizont program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

Használati minta: Az Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a a termék esztétikai kialakítása, b állat- és növényfajta. Hasznosítási jog: Ld. Határidők: a napokban megadott határidő az utolsó napon jár le; a hónapokban megadott határidő az utolsó hónap dátum szerinti azonos napján jár le. Az években megadott határidő az utolsó év dátum szerinti azonos napján jár le. Ha bármely határidő vége nem munkanapra esik, akkor a határidő az azt követő első munkanapon jár le. Ha azt a teljesítés jellege egyébként internetes beruházás-fejlesztési alap teszi, a határidő lejártának napján bármely időpontban elvégzett teljesítés elfogadható.

Hatékonyság: egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. A jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásának elismerése a program keretein belül két összetevőn alapul: először teljesülnie kell az érvényes környezet-és természetvédelmi jogszabályokban internetes beruházás-fejlesztési alap, valamint teljesíteni kell az ellenőrizhető követelmények listáját, amely az összes új agrár-környezetgazdálkodási megállapodás feltételeként szerepel.

  1. Во время долгого сна твое сердце дважды останавливалось; второй раз уже после того, как мы прибыли сюда, в систему Тау Кита.
  2. Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóban - Adó Online
  3. Pályázatfigyelő: Vállalkozásfejlesztés - beruházás, eszközfejlesztés
  4. Kereset az interneten 20-tól mcon
  5. Согласно утверждению Орла, Рама уже многие тысячелетия разыскивает космоплавателей.
  6. A fejlesztési tartalék - Adó Online

A jó mezőgazdaság gyakorlatot a kedvezményezettnek az egész gazdaság területén internetes beruházás-fejlesztési alap kell tartania. Hiánypótlás: Ha a befogadást követően a támogatást igénylő által benyújtott pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott követelményeknek, illetve a támogathatósági feltételek teljesülését alátámasztó előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, hogyan lehet gyorsan hárommilliót keresni vagy hibásan kerültek benyújtásra, és a felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, a KSZ megfelelő legalább 7, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével; az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett; az EMIR-ből generált tértivevénnyel ellátott levélben, faxon, vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, e-tértivevénnyel felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására.

A hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a támogatást igénylőt. Könnyített elbírálású támogatás esetén hiánypótlásnak helye nincs, kivéve, ha a felhívás máskéntnem rendelkezik.

internetes beruházás-fejlesztési alap az opciós stratégiák áttekintése

Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelésre, illetve döntés-előkészítésre terjeszteni. Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást késve nyújtja be, a hiánypótlást az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni. Hiánypótlásra nem kerülhető melléklet: olyan, az Útmutatóban felsorolt melléklet, amelynek pótlólagos megküldése nem lehetséges. Ezen melléklet pályázathoz nem csatolása a pályázatnak az elbírálásból kizárását vonja maga után.

Hiánypótolható melléklet: azon, a pályázathoz csatolásra nem került melléklet, amelynek elkészítése nem kizárólag a pályázó feladata pl. Ezen melléklet ugyanakkor internetes beruházás-fejlesztési alap akkor kerülhet hiánypótlásra, ha a pályázó az adott melléklet tekintetében a Pályázati Útmutató 2.

Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével és csatolásával nyilatkozott a hiány tényéről, valamint annak indokáról. Horizontális témák: a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozásában a környezetvédelem és az esélyegyenlőség.

Kapcsolódó cikkek:

Ugyanolyan fontosak, mint a prioritások, de átfogó jellegüknél fogva nem valósíthatók meg külön intézkedések révén, és megvalósításukra nem különíthető el keret a pénzügyi táblázatokban. A horizontális témákat egyrészt a programozási folyamat egészében, másrészt valamennyi támogatásban internetes beruházás-fejlesztési alap projektben érvényesíteni kell.

Az IKOP elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

E-learning oktatási struktúra eszközrendszerének kialakítása Ügyviteli dokumentációs és iktatórendszer és adminisztratív munkaállomások fejlesztése Azonosító és engedélyező kártyás rendszer kiépítése Virtuális laboratórium kialakítása Az informatikai és info-kommunikációs technológiai fejlesztések a Kecskeméti Főiskola meglévő informatikai infrastruktúráját hivatottak a mai és a közeljövő időszak elvárásainak megfeleltetni.

Igazoló Hatóság: fő feladata, hogy hivatalosan igazolja a kifizetési kérelmeket, mielőtt továbbítja azokat az Európai Bizottsághoz. Igénymentesség: Az igénymentesség azt jelenti, hogy nincs jelenlegi vagy a jövőben várható követelés, amely eszköz vagy ingatlan fedezetbe vonásakor a tulajdonjogát korlátozná vagy értékét csökkentené.

Innovatív termék vagy szolgáltatás: Egy már meglévő termék vagy szolgáltatás az adott vállalkozás által továbbfejlesztett változata, vagy teljesen új.

Továbbá az adott vállalkozás által kifejlesztett, korábban még nem létező internetes beruházás-fejlesztési alap vagy szolgáltatás. In situ megőrzés: a fajok és változatok életképes állományainak természetes környezetükben történő fenntartása és helyreállítása, kultúr- vagy haszonnövények esetében pedig az olyan környezetben történő fenntartás, ahol jellegzetes tulajdonságaik kialakultak, Induló vállalkozás:  Az induló vállalkozás fogalma azt jelenti, hogy a pályázónak nincs kettő teljes napot kitevő lezárt pénzügyi éve.

Integrált vállalatirányítási rendszer ERP : a vállalatok legfontosabb feladata a vállalkozás működtetéséhez szükséges technikai, műszaki és humánerőforrások folyamatos újratervezése. Ezt a feladatot ellátó egységes adatbázisrendszerrel működő informatikai rendszer az ERP rendszer.